Wijzigingen in de kindregelingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het aantal kindregelingen beperkt. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. De andere regelingen (zoals de heffingskorting voor alleenstaande ouders) vervallen of gaan op in bestaande regelingen. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op uw inkomen.

Wat gaat er veranderen?

Kindgebonden budget

Om voor het kindgebonden budget in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U of uw partner moet recht hebben op kinderbijslag (hebt u geen recht op kinderbijslag dan kunt u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen voor kindgebonden budget);
  • Uw (gezamenlijk) inkomen mag niet te hoog zijn. Dit maximale inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen;
  • Uw (gezamenlijk) vermogen mag niet te hoog zijn (alleenstaand circa € 122.000, met partner circa € 144.000);
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

De bedragen van het kindgebonden budget gaan omhoog: voor het eerste kind met € 15 per jaar en voor het tweede kind met € 255 per jaar. Tegelijkertijd gaat de inkomensgrens van het kindgebonden budget naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze inkomensgrens minder tegemoetkoming.

Alleenstaande ouders ontvangen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders komen echter te vervallen.

De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. In plaats daarvan gaat het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar vanaf dat moment omhoog.

Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag blijft in 2015 gelijk aan 2014. De bedragen zijn en blijven dus:

  • € 191,65 voor kinderen tot en met 5 jaar;
  • € 232,71 voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar;
  • € 273,78 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Indexatie van deze bedragen vindt pas weer plaats op 1 januari 2016.

De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015 en gaat op in de regeling van de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op tweemaal kinderbijslag.

Combinatiekorting en kinderopvangtoeslag

De combinatiekorting (maximaal € 2.133 in 2014) en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet.

Veranderingen belastingregels voor ouders

De alleenstaande ouderkorting (maximaal € 2.266 in 2014) vervalt per 1 januari 2015. Ook de ouderschapsverlofkorting (aantal uur ouderschapsverlof x € 4,29 tot maximaal uw inkomen 2013 minus uw inkomen 2014) en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen vervallen. Het vervallen van de aftrek voor levensonderhoud betekent onder meer dat de gescheiden ouder die geen recht heeft op kinderbijslag, geen (forfaitaire) aftrek meer krijgt in de aangifte inkomstenbelasting.

Gevolgen?

De verschillende wijzigingen kunnen nogal wat invloed hebben op uw inkomen. In december 2014 kunt u via www.toeslagen.nl de gevolgen voor uw inkomen berekenen. Wilt u hier hulp bij, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!